Penjajabantah,-baya,ranbil` air

January 11, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Penjajabantah,-baya,ranbil` air...

Description

.

/'

'

,

"

Penjajabantah,-baya,ranbil' .

air

Kronologikes pemotongan bekalan air pasar pagi'Seri Kembangan

NUR FARHAN~ABDUL MANAN

SERI KEMBANGAN

- Rata16 Oktober: Syalias mengunci meter airselepasbil air tertunggak hampir RMl00,000

rata penjajadi pasarpagi di Seri Kembangandi sini, keliru dan meminta penjelasan. Majlis PerpandaranSubang }aya (MPSJ)berhubungnotis araban pembayaran bil air di pasar berkenaan.

17 Oktober: Penjaja membuka kembali meter air 1 November: Syabasmemotongterus'bekalan air ap~bila bil melebihi RM100,000

Menurutmereka, hanH~ir20

tahunbemiagadipasarberkena-

an, merekatidak pemah dikenakan sebarang bayaran dan arahan itu dikeluarkan serta-merta apabila Syarikat. Bekalan Air Selangor (Syabas)mengeluarkan notis pemotonganbekalan airpada,24 November lalu. ~engerusi Persatuan Penjaja Pasar Pagi Seri Kembangan, Liew Choo Long berkataj apa yang dikesalkan notis yang dikeluarkan pihak berkenaan tidak disertai dengan kepala su" rat sehingga' meny~babkan penjajakeliru siapa sebenarnya yang mengeluarkan notis berkenaan. Katanya, ia seolah-olah ada peniaga beranggapan notis berkenaan dikeluarkan oleh pihak persatuan dan mengarahkan mereka membuat pembayaran tunggakan bil air mengikut jenis perniagaal! seperti ditetapkan. "Notis berkenaan hanya menyatakan

St(lCU(/r2info daerah.

berapa jumlah yang

harusdibayarolehpeniagase- , dangkan tidak tertera arahan dikelua~hn oleh siapa sehipggalah'beberapapegawai daripada MPSJ datang meminta karni membuat bayaran. "Arahan rnengemii- pern-

~2 November:

PusatKhidmat

DUN (DAP) membayar

~~~-'~

Penjajapasar pagi mengadakan piketsecara aman bagi membantah pembayaranair di pasar ' berkenaan PClgikelmarin.(Gambarked!)Liew Choo Long.

bayaranitu juga tidak perniih dibincangkan, bersama wakil persatuan, malilh ada di,antara yang bertii:J.dakengganmembayarnyakeranatidakbersetuju mengenai kadar bil air ditetap-

kan,"katanya.

'

'

Beliauyang menglJ.lasJaktor beberapapenjaja-yang mengadakan pikef membantah pembayaran' air ituipagi kelmarin jugaberkata, perijaja tidak mahu membuat pembayaran bukan saha-ja kerana kelirunamun turut mendakwa terpaksa'membayar air yang tidak digunakan oleh

mereka. Katanya, pembaziran air berlaku terlalu banyak akibat paip-paip pecan di' pasar ber-

kenaan, malah mendakwa ia tidak dibaiki walaupun,aduan telah dibuat beberapakali. "Penjaja memohon MRSJ mengadakan taklimat bersama ITIl';rekamengenai' pembayarail bil air'berkehaan kerana ramaiyang tidak fahain bagaimana bayaran itu dikategorikan," katanyalagi. "Seorangpembantu penjual daging kambing, Munir, 28,berkata pihaknya mempersoa.lkan mengapa jenis pemiagaan yang dijalankannya dikenakan'kadar bilair sebanyak RM200.

bagi menyambungkan kembali bekalan air kepadapenjaja.

Ahli Dewan Undangan Negeri

4 November:

(DUN) Seri Kembanganpula sebariyak RM5,OOOpada 25

UndanganNegeii(ADUN) Seri

MPSJ adakan dialqg bersama Ahli Dewan

Novemberlalubagimengelak- Kembangan, fan YongHian ,

kan pemotonganbekalan,airdi

Wah,AhliParlimen'Serdang,

pasar berkenaan.

Teoh Nie Chi,Ja~,!!an

berbanding lain-lainjenis per-

Sebelumini SinarHarian

niagaan-yang hanya dikenakan bayaran air sebanyak RMio sa-

pernahmelaporkan Yang Dipertua MPSJ, Datuk Adnan

haja.

"".",

"

"McL.',Jkhsan'

PerlesenanMPSJ;Jabatan

,mempertimbangkan

;s~m,ula dan1>ekira-

,-perIli' ditanggung p,~nJaia;",

.

.

Kejuruteraan dan Syabas untl!.k membincangkan isu pe-

, menjelaskan.,

"mo!:9ngar\bJlair;d.iI,n

"Karni.' m,eminta,t.':Mr§l>. ;futJggakanb,ilairbed
View more...

Comments

Copyright © 2020 DOCSPIKE Inc.