Pdf version

February 3, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Pdf version...

Description

OPISY PRZYPADKÓW

Nawrotowa zatorowość płucna u chorej z trombocytopenią poheparynową Recurrent pulmonary embolism in a patient with heparin-induced thrombocytopenia Krzysztof Jankowski1, Ewa Ożdżeńska-Milke1, Barbara Lichodziejewska1, Magdalena Huba2, Michał Ciurzyński1, Piotr Pruszczyk1 1

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Instytutu Stomatologii, Akademia Medyczna, Warszawa

2

I Zakład Radiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, Warszawa

Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadek 78-letniej, wyniszczonej chorej, leczonej w warunkach szpitalnych z powodu depresji, z nawrotową zatorowością płucną, u której 2-krotnie zastosowano leczenie trombolityczne. Ze względu na wystąpienie małopłytkowości poheparynowej u pacjentki zastosowano leczenie fondaparynuksem. Słowa kluczowe: ostra zatorowość płucna, trombocytopenia poheparynowa Abstract: The study presents the case of a 78-year-old woman with recurrent pulmonary embolism, treated with 2 courses of thrombolysis. In this patient, due to heparin-induced thrombocytopenia, fondaparinux therapy was used. Key words: acute pulmonary embolism, heparin-induced thrombocytopenia

OPIS PRZYPADKU 78-letnia wyniszczona chora (ważąca 48 kg), hospitalizowana z powodu ciężkiej depresji, przebywająca z uwagi na stan zdrowia głównie w łóżku oraz przyjmująca bardzo małe ilości pokarmów i płynów została skierowana na Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK) Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie z podejrzeniem zatorowości płucnej. W dniu poprzedzającym skierowanie u pacjentki wystąpiło zasłabnięcie z towarzyszącą dusznością. W momencie przyjęcia na OIOK chora była w dobrym stanie ogólnym, bez nasilonej duszności, z ciśnieniem tętniczym krwi 130/80 mm Hg i tachykardią 100/min. W EKG obserwowano dekstrogram, zespół SIQIIITIII, niepełny blok prawej odnogi pęczka Hisa. Stężenie D-dimeru we krwi wynosiło 4500 ng/ml (norma:
View more...

Comments

Copyright © 2020 DOCSPIKE Inc.