ML Grp. Kenniskring Autonomie en Participa

January 25, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download ML Grp. Kenniskring Autonomie en Participa...

Description

Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen:

Maas - Goch, van, MJ (Marja) Thursday, November 15, 2012 2:48 PM ML Grp. Kenniskring Autonomie en Participatie Nieuwsbrief lectoraat A&P (2) reisverslag australie_hong kong oktober 2012.pdf.pdf; Presentatie EUPHA Malta_Alke Haarsma.pdf

Beste Collega’s, Zoals eerder aangegeven willen wij jullie graag op een snelle informeren over alles wat er gebeurt binnen ons lectoraat. Dit kan gaan over projecten, maar ook over andere zaken die betrekking hebben op de medewerkers. Bijgaand sturen we jullie daarom de tweede nieuwsbrief. Uiteraard kunnen medewerkers van andere afdelingen zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief. Dus als je een nieuwtje hebt dat interessant is, geef het door aan Marja ([email protected]).Op 6 oktober jl. heeft Barbara Piskur een presentatie gegeven op het BOSK jubileum congres "Midden in de samenleving". Dit was een congres voor volwassenen, jongeren, kinderen, ouders, professionals. Het onderwerp van haar presentatie was "sociale participatie en de rol van ouders daarbij. http://www.bosk.nl/nieuws/bosknieuws/3587,1993/. Tijdens deze presentatie heeft ze nog een oproep gedaan aan alle aanwezige ouders om de vragenlijst over ondersteuningsbehoeften in te vullen en op te sturen. Dat heeft succes gehad! Er zijn nu meer dan 160 vragenlijsten retour. Genoeg input voor haar eigen onderzoek en voor het master onderzoek van Steffy Schmitz (docent ergotherapie).In het kader van het gepromoveerden beleid van Zuyd Hogeschool kan Monique Dumoulin (docent opleiding verpleegkunde) dit schooljaar een dag per week gaan werken aan een onderzoeksvoorstel. Ze probeert hierbij natuurlijk zoveel mogelijk aan te sluiten bij al lopende projecten en ideeën.De opleiding Verpleegkunde maakt het mogelijk dat Marlies Ruijschop ook dit jaar voor een dagdeel per week kan werken aan het vullen van de database meetinstrumenten. Ze richt zich op verpleegkundige instrumenten die in het curriculum van de opleiding verpleegkunde aan bod komen.Susy Braun en Melanie Kleynen zijn weer terug van hun reis naar Australië en Hong Kong. Het is een zeer succesvolle en interessante reis geweest. Kijk maar eens naar het bijgaande reisverslag.Sandra Beurskens is van 24 t/m 27 oktober naar het ISOQOl congres in Boedapest geweest. Het onderwerp van dit congres was The Journey of Quality of Life Research: A

Path Towards Personalized Medicine. Meer informatie is te vinden op de site: http://www.isoqol.org/2012conference/. Er zijn posters gepresenteerd over het promotieonderzoek van Anita Stevens “Patient specific measures for goalsetting” en het onderzoek dat Raymond Swinkels en Sandra met het KNGF uitvoeren: “framework and criteria to sort, select and reduce measurement instruments for daily practice in physical therapy”. 

Op 2 november jl. heeft het jaarlijkse fysiotherapiecongres plaatsgevonden in het MECC te Maastricht. Melanie Kleynen, Anita Stevens en Raymond Swinkels hebben daar hun onderzoek gepresenteerd.Het eerste artikel van het promotieonderzoek van Barbara Piskur is geaccepteerd door BMC Pediatrics : "Parents' actions, challenges, and needs while enabling participation of children with a physical disability: A scoping review”. Barbara: gefeliciteerd!Op woensdag 14 november organiseert de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) Limburg een middag symposium over evidence based practice. Jolanda Friesen gaat een workshop verzorgen over het maken van PICO vragen en zoeken van literatuur.Jolanda Friesen is nog steeds in de race voor NWO leraren promotiebeurs. Op 7 november jl. heeft ze haar onderzoek gepresenteerd voor de commissie in Den Haag. Half december krijgen we de uitslag. Duimen….!!Op de zuidelijke eerste lijnsdag op 20 november gaan Miriam van Cleef, Ingrid Kempinski en Sandra Beurskens een workshop verzorgen over het ZonMW project Interdisciplinaire samenwerking in de eerste lijn bij kinderen met complexe zorgvragen. Meer info over de eerstelijnsdag is te vinden op: www.eerstelijnsdag.nl.We gaan binnen ons lectoraat werken met de officiële Zuyd factsheets voor de grotere projecten. Het team van Giel Vaessen, van “Leven Lang Leren” heeft ook al gebruikt gemaakt van deze factsheets, deze voorbeelden zijn te zien in de koffiekamer op de 2 e verdieping.Op 25 september j.l. hebben Susy en Erik in Baarn een presentatie verzorgd over de projecten rond beweegprogramma’s voor ouderen op een bijeenkomst van het Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden-Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie. Er is veel belangstelling voor onze initiatieven. Dit heeft inmiddels o.a. geleid tot samenwerking met een verpleeghuis in de regio Deventer m.b.t. de inzet van een door Melanie e.a. ontwikkeld instrument om de beweegwensen van ouderen in kaart te brengen (de MIBBO).Erik bezoekt van 14 t/m 18 november een geriatriecongres in San Diego. Hij verzorgt daar o.a. samen met collega’s van de UM een symposium over de identificatie en begeleiding van kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Daarnaast is hij betrokken bij

presentaties over ontwikkelingen in de (intramurale) dementiezorg en vrijheidsbeperking in het verpleeghuis. San Diego is volgens kenners helemaal geen leuke stad. De temperatuur is er met gemiddeld 20 graden (Celsius overigens) weinig uitnodigend. Hij kan zich dus gelukkig volledig concentreren op de duizenden presentaties tijdens het congres. 

Op initiatief van dhr. van der Heijden van de Seniorenraad Heerlen is een projectvoorstel ingediend bij Huis voor de Zorg voor het op een rijtje zetten van beschikbare interventies om de medicatieveiligheid bij thuiswonende (kwetsbare) ouderen te verbeteren. Vanuit Zuyd denken Herbert Habets en Erik mee over de aanpak. Mocht dit tot een (bescheiden) subsidie leiden dan kan naar verwachting een werkstudent aangesteld worden om deze inventarisatie uit te voeren.Vanuit ons en de beide andere lectoraten van de faculteit is aan het managementteam van de faculteit voorgesteld om in de komende jaren extra aandacht te besteden aan wijkgericht werken in de opleidingen en ons onderzoek. Dit is positief ontvangen. Als eerste stap gaan we inventariseren wat er op dit front al gebeurd in de opleidingen en lopend onderzoek (dat is meer dan vaak gedacht wordt!).In samen werking met Technologie in de zorg is er een RAAK PRO aanvraag ingediend met als onderwerp pre-optimalisatie van het zorgpad oncologie binnen het Atrium en Orbis Medisch centrumOp 29 november a.s. is weer de KIB dag. Namens ons zullen de volgende presentaties gegeven worden: o Onderwijsinnovatieprojecten: ons project rondom inter-professioneel samenwerken en opleidingen wordt toegelicht o Eerste Hulp Bij Communicatie, een toolkit ter bevordering van communicatie. o Talking Mats ter ondersteuning van shared decision-making bij personen met Alzheimer, o De client als regisseur o Symposium EBP: Best practices in EBP education of the interdisciplinary project group EBP Zuyd | Adoption of shared decision making within EBP for health practitioners | A model of EBP for practice | Evidence Based Practice and Shared Decision Making working together o Een kwalitatief onderzoek naar de belevingen van oncologische deelnemers aan Alpe d’HuZes o COTEC Congress of Occupational Therapy 2012 Stockholm o Patiëntenparticipatie.Tijdens de KIB dag zijn een aantal studenten voor de scriptieprijs genomineerd i.v.m. projecten die zij samen met ons lectoraat gedaan hebben:

o

Emmy van Bommel en Corinna Wilms i.v.m. de “Talking Mats”. Het communicatiehulpmiddel ‘Talking Mats’ is een vorm van alternatieve communicatie die kan worden ingezet bij personen met de ziekte van Alzheimer. o Ilse Schauwaert en Joyce Melis i.v.m. Alpe D’HuZes. Een kwalitatief onderzoek naar de belevingen van oncologische deelnemers aan Alpe d’HuZes. o Joyce Habets en Daisy Beek i.v.m. de DiFiets. Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen met de DiFiets. 

Alke Haarsma is samen met Sofie van Hoof van de UM van 7 t/m 9 november jl. naar Malta geweest voor de European Public Health Conference http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php Alke heeft een presentatie gegeven met als onderwerp “Evaluation of the effects of public participation in primary care: “Sounding board groups in the Network Palliative Care” in the province of Limburg”. In de bijlage vinden jullie deze presentatie. Sofie heeft haar onderzoek ook mogen presenteren: “Strengthen cooperation between patients and the Primary Care Trust Eindhoven. Organizing patient participation at institutional (meso) level”.Vanaf vandaag wordt het afasiecafé geopend. Door middel van het afasiecafé willen wij de levenskwaliteit en de participatie (de actieve deelname van iemand aan de maatschappij) van mensen met afasie vergroten. De doelgroep omvat mensen met afasie en hun mantelzorgers. Bij het afasiecafé zal de omgeving zo goed mogelijk aangepast zijn. Er zullen bijvoorbeeld aangepaste menukaarten zijn en obers die ervaring hebben met afasie (studenten logopedie en ergotherapie). Mensen met afasie en hun partners uit de hele grensregio zijn van harte welkom. Het afasiecafé zal om de twee weken geopend zijn van 16 uur tot 18 uur. Wij hopen dat het ook op lange termijn nog zal bestaan.Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) is goedgekeurd. Het EIZT heeft tot doel bij te dragen aan de realisatie van een toekomstbestendige (langdurende) zorg, een gezonde zorgeconomie en het bevorderen van bedrijvigheid, waarbij ondersteuning van eigen regie en autonomie van de patiënt /cliënt en het cliëntsysteem met behulp van innovatieve technologie het uitgangspunt is. In het EIZT bundelen zorginstellingen, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en intermediaire organisaties hun krachten. Dit doen zij door mensen en middelen bij elkaar te voegen om de doelstellingen van EIZT te bereiken. De coördinatie van het EIZT verloopt via het lectoraat Technologie in de Zorg.We willen iedereen erop attenderen dat het juiste internet adres van ons lectoraat gebruikt wordt. Het juiste adres is: www.zuyd.nl/lectoraat/aenp Het mailadres is: [email protected]

Nog een belangrijk persoonlijk bericht: 

Linda op het Veld is zwanger! In mei volgend jaar is zij uitgerekend. Linda Proficiat!

View more...

Comments

Copyright © 2020 DOCSPIKE Inc.