etyka i etykieta w komunikacji językowej

May 5, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download etyka i etykieta w komunikacji językowej...

Description

Kultura komunikacji językowej 2

Etyka i etykieta w komunikacji językowej Redakcja Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski

Poznań 2012 WYDAWNICTWO  PoznańskieGO  TowarzystwA  Przyjaciół  Nauk

Spis treści Marian Bugajski

Etyka, etykieta, kultura języka.............................................................................

7

Alicja Gałczyńska

Wychowanie w (i do) grzeczności. Językowe zachowania grzecznościowe w mowie kierowanej do dzieci.......................................................................................... 23

Eliza Grzelak

Białe kłamstwo – narzędzie komunikacji społecznej................................................ 35

Anna Fedas

Mobbing jako przykład agresji językowej / złamania zasad etyki komunikacji językowej. Wyniki badań empirycznych............................................................................... 47

Beata Jezierska

Leksemy etyka i etykieta w polskich słownikach ogólnych i słownikach wyrazów obcych............................................................................................................ 69

Elżbieta Laskowska

Funkcjonowanie wybranych reguł zachowań językowych w wypowiedziach publicznych...................................................................................................... 83

Małgorzata Marcjanik

Etyczny aspekt językowych zachowań grzecznościowych (czyli „zawartość” etyki słowa w etykiecie językowej)....................................................................................... 91

Kazimierz Michalewski

Mimowolna agresja w komunikacji....................................................................... 101

Anna Miłoszewska

Grzecznościowe obowiązki kobiet dawniej i dziś...................................................... 107

Kazimierz Ożóg, Andrzej Charciarek

Najnowsze zmiany zwrotów grzecznościowych w kręgu słowiańskim (na przykładzie języka polskiego, czeskiego i rosyjskiego)............................................................... 119

Małgorzata Pachowicz

„Skomentuj na forum”, czyli etykieta językowa w komunikacji internetowej................ 135

Grażyna Sawicka

Reklamowa gra z etyką słowa.............................................................................. 145

Bogdan Walczak

Etyka a język, czyli przyczynek do zagadnienia granic językoznawstwa........................ 165

Rafał Zimny

O sposobach uzasadniania językowych zachowań nieetykietalnych w dyskursie publicznym...................................................................................................... 173

Piotr Żmigrodzki

Formy adresatywne i ich opis w słowniku ogólnym. Stan obecny i postulaty............... 193

Notki o Autorach. ....................................................................................... 207

View more...

Comments

Copyright © 2020 DOCSPIKE Inc.